Mégghju massaru ca ‘ngegneri
(Versione provvisoria)
‘Nta stati, sempri ‘nta chija terra grusciata du suli
‘Nto ‘mbernu, sempri ‘nta chija terra ‘njielata senza nivi
‘Nt’autunnu, sempri appressu a ratu i lignu
‘Nta primavera, sempri appressu a chiju i ferru
 
Si chjovía,
“moviti, fuji”
“i carigghiotti sugnu i cogghjiri”
Mama comu n’assillu mi ripetìa
 
S’imbeci nc’era u suli
“moviti, fuji”
“ca i porci e i vacchi stannu o suli”
Sempri Mama mi gridava
 
Quand’era ‘mbernu
di lu friddu i ijita ‘nte stivali paria ca non lavìa
Quandu a ’stati poi venía e a scauza sempri ia
I gambi da restuccia seviziate io avìa
 
A matina era sempri a stessa litanía
“Levativi cornuti, u suli è già jiassubra!”
“I vacchi aviti i mungíri”
“I porci aviti i pascíri”
 
Mai na jornata i festa tutta ‘ntera.
 
“Doppu da missa viato o paggjaru!”
cumandava mama sempre cu lu scuru
Si ‘nto barru i Ciccantoni patruma mi scopría
a puntati ’nto culu a casa mi spedía
 
Ancora figghjolu u ‘mpaiu i vacchi già sapìa
Fu pe chistu chi u larzu u juvu toccava sempri a mmia.
Tutti i pisi a schina mia già canuscìa.
Prestu capiscívi ca chistu era u distinu chi toccava a mia.
 
Nascisti pacchí sapisti u nati”
spessu mama mi ripetía
Quanta ragiuni ija avía
tutta na natata è sta vita mia!
 
Pemmu u scappu a stu destinu ‘nta Swizzera emigratu pe’ tanti ‘stati mi ndi ivi
Tuttu u jornu lavurava, ma armenu a paghetta ricevìa
Luntanu di l’affetti e cu tanta nostalgía
Ma a dominica era festa puru pe ‘mmia
 
“Vogghju u studiu, “vogghju u mi lauriu puru io“
tutti i jorna ‘a patruma e a mama ‘nci dicía
U massaru pe sempri no vogghju fari
U juvu e a zappa cu la pinna voggju scangiari
 
Na grandi lotta pe tantu tempu eppi i fari
ma doppu tantu liticari
du pagghjaru mi ‘ndi potti infini fujiri
‘nta capitali pe studiari mi potti trasferiri
 
Tanta fatiga e tanta sudura
sempri piegatu subbra chiji libri da matina a sira
Chiji scalini cu tanta speranza sempre ‘njianava
Cu tanta delusione certi voti i scindìa
 
“Io sugnu u patri, chiju è u figghju mio”
u jornu chi ’ngegneri mi laureai patruma a tutti i presenti come na litania ‘nci ripetía
 
Mo, chi pensu di sapiri
Mo, chi u manicu da ratu non aju di ‘mpugnari
Mo, chi non aju vacchi di mungiri o porci di pasciri
Tanti cosi capiscìvi
 
Finna chi fici lu massaru
di li vacchi e di li porci eru lu signuri
da ratu e da zappa eru lu patruni
di tuttu Casaleju lu sceriffu io parìa
 
Mo chi fazzu lu ‘ngegneri
di tutti sugnu lu servituri
mai decidu chiju chi vogghju fari
sempre cu sorrisu aju i stari
 
“Chista non é vita!” mi ripetu ogni momentu
Tutti i jorna scappu e fuju di ‘ca e di jà
A chistu e a chiju aju u tegnu paru
Così è tutto nu tormentu
assai veloci l’anni mi passaru
 
Finna chi fici lu massaru
Eranu i sogni chi mi facivanu volari
Mo chi fazzu lu ‘ngegneri
Sugnu i bi-sogni chi fannu precipitari.
 
Quantu valía chija libertà
chi chjiù non apparteni a vita mia!


Powered by JustAdvanced